Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kritériá dočasného vylúčenia darcu

Nákazy

Po prekonaní infekčného ochorenia je potenciálny darca vylúčený z alogénneho odberu najmenej na dva týždne od potvrdeného vyliečenia.

Trvanie obdobia vylúčenia:  

Brucelóza

Najmenej dva roky po úplnom vyliečení

SARS

28 dní od návratu z oblasti výskytu (napr. z juhovýchodnej Ázie, Kanady)

Osteomyelitída

Dva roky od potvrdeného vyliečenia

Syfilis (Treponema pallidum)

Najmenej jeden rok od potvrdeného vyliečenia

Toxoplazmóza

Najmenej šesť mesiacov od potvrdeného vyliečenia

Tuberkulóza

Dva roky od potvrdeného vyliečenia

Reumatická horúčka

Najmenej dva roky po úplnom vyliečení, ak sa nezistili príznaky chronickej srdcovej choroby

Infekčná mononukleóza

Minimálne 1rok od choroby, individuálne zhodnotenie dľa sérologie a klin.stavu

Horúčka vyššia ako 37 °C

Najmenej dva týždne po vymiznutí príznakov

Obličkové ochorenia / akútna glomerulonefritída

5 rokov po kompletnom vyliečení

Epilepsia

3 roky po liečbe a bez záchvatov

Chrípkové ochorenia

Najmenej dva týždne po vyliečení

Malária

 

osoba, ktorá žila v oblasti s výskytom malárie počas prvých piatich rokov svojho života

Tri roky od návratu z poslednej návštevy endemickej oblasti za predpokladu, že táto osoba bola bez príznakov; lehota sa môže skrátiť na 6 mesiacov, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred odberom

osoba s anamnézou prekonanej malárie

Tri roky od skončenia liečenia a pri absencii príznakov. Po tejto lehote je odber možný, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny

návštevník endemickej oblasti bez príznakov ochorenia

Najmenej šesť mesiacov od návratu z endemickej oblasti

osoba s anamnézou nediagnostikovanej horúčkovitej choroby počas pobytu alebo do šiestich mesiacov od návštevy endemickej oblasti

Najmenej tri roky po vymiznutí príznakov; lehota sa môže skrátiť na 6 mesiacov, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred odberom

Západonílska horúčka (WNV)

Najmenej 28 dní od návratu z oblasti s výskytom prenosu západonílskej horúčky (WNV)

Vystavenie riziku infekcie prenášanej transfúziou

– Endoskopické vyšetrenie pomocou ohybného nástroja,
– kontakt sliznice s krvou alebo poranenie ihlou,
– transfúzia krvi a zložiek z krvi,
– chirurgický zákrok,
– tetovanie, piercing,
– akupunktúra
– osoby ohrozené v dôsledku blízkeho domáceho kontaktu s osobami trpiacimi na hepatitídu typu B, C
Vylúčenie na 12 mesiacov alebo na 6 mesiacov za predpokladu, že test NAT na hepatitídu typu B a C je negatívny.
Osoba, ktorej sexuálni partneri majú pozitívne testy na HIV Vylúčenie najmenej 12 mesiacov od posledného pohlavného styku
Osoba, ktorej sexuálne správanie alebo profesionálna činnosť ju vystavuje riziku nadobudnutia infekčných chorôb, ktoré môžu byť prenášané krvou Vylúčenie po skončení rizikového správania na obdobie, ktoré závisí od predmetného ochorenia a dostupnosti primeraných skúšok

Očkovanie

Vakcíny obsahujúce oslabené vírusy alebo baktérie   Štyri týždne  
Vakcíny obsahujúce neaktívne alebo usmrtené vírusy, baktérie alebo riketsie   Nevylúči sa, ak je zdravý  
Vakcíny obsahujúce anatoxíny   Nevylúči sa, ak je zdravý  
Vakcíny proti hepatitíde typu A alebo hepatitíde typu B   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika  
Vakcíny proti besnote   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika. Ak sa očkovanie uskutočnilo po vystavení riziku nákazy, vylúči sa na jeden rok  
Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika