Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kritériá trvalého vylúčenia darcu krvotvorných buniek

  

Astma
Ak si vyžaduje liečbu
Srdcovo-cievne ochorenia
Potenciálny darca s anamnézou závažného srdcovo-cievneho ochorenia (napr. s koronárnou chorobou, anginou pectoris, ťažkou srdcovou arytmiou, ateriálnou trombózou, opakovanými venóznymi trombózami), výnimkou sú úplne vyliečené vrodené anomálie
Chronické zápalové ochorenia
Ktoré postihujú srdce, krv, tráviaci trakt (napr. Crohnova choroba)
Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
Anamnéza vážneho ochorenia centrálnej nervovej sústavy, napr. cerebro-vaskulárneho ochorenia
Krvácavé ochorenia
Potenciálny darca s anamnézou poruchy zrážanlivosti krvi, hemofília, von Willebrandova choroba
Epilepsia
Darca je najmenej tri roky bez antiepileptickej liečby a bez výskytu záchvatov
Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy
V akútnom a chronickom štádiu a počas recidív
 
Cukrovka
Ak je liečená inzulínom
Infekčné ochorenia
 
Hepatitída typu B, s výnimkou prechodnej falošnej pozitivity testu HBsAg bezprostredne po očkovaní
 
Hepatitída typu C
 
HIV-1/2
 
HTLV I/II
 
Babezióza (*)
 
Kala Azar (viscerálna leišmanióza (*)
 
Lepra, malomocenstvo
 
Q-horúčka
 
Meningitída
 
Týfus
 
Trypanosomiáza cruzi (americká) (Chagasova choroba) (*)
Zhubné ochorenia, malígne nádorové ochorenia
 
Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba)
 
Osoba s pozitívnou rodinnou anamnézou ochorenia PŠE, alebo osoba, ktorá má transplantovaný rohovkový štep alebo štep dura mater, alebo ktorá bola liečená v minulosti liekmi vyrobenými z ľudských hypofýz. Vzhľadom na variantnú Creutzfeldovu-Jakobovu chorobu je potrebné vyradiť z darcovstva osobu, ktorá sa v rokoch 1980 – 1996 zdržiavala viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii
a v Írsku
Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog
Akákoľvek anamnéza nepredpísaného vnútrožilového alebo vnútrosvalového užívania drog vrátane anabolických steroidov alebo hormónov
Príjemca xenotransplantátov, orgánových transplantátov a transplantátov krvotvorných buniek
 
Sexuálne správanie
Osoba, ktorej sexuálne správanie ju vystavuje vysokému riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou
Depresie a iné mentálne ochorenia
 
Glaukóm, Ablatio retinae
 
Latexová alergia
Zaznamenaná hypersenzitívna reakcia na latex
Pečeň
Cirhóza pečene, Wilsonova choroba
Úrazy
Ťažký úraz hlavy alebo centrálneho nervového systému